Conference Publications

Guest Editors

AIMS Proceedings 2015
Proceedings of the 10th AIMS International Conference (Madrid, Spain)

Editors: Manuel de León, Wei Feng, Zhaosheng Feng, Julian Lopez-Gomez, Xin Lu, J.M. Martell, Javier Parcet, Daniel Peralta-Salas and Weihua Ruan

AIMS Proceedings 2013
Proceedings of the 9th AIMS International Conference (Orlando , USA)

Editors: David Costa, Wei Feng, Zhaosheng Feng, Xin Lu, Xingping Sun, Masaharu Taniguchi and Antonio Vitolo 

AIMS Proceedings 2011 
Proceedings of the 8th AIMS International Conference (Dresden , Germany)

Editors: Wei Feng, Zhaosheng Feng, Maurizio Grasselli, Akif Ibragimov, Xin Lu, Stefan Siegmund and Jürgen Voigt

AIMS Proceedings 2009 
Proceedings of the 7th AIMS International Conference (Arlington, Texas, USA)

Edited by Xiaojie Hou, Xin Lu, Alain Miranville, Jianzhong Su and Jianping Zhu  
September 2009, Clothcover, 878 pages.

AIMS Proceedings 2007 
Proceedings of the 6th AIMS International Conference (Poitiers, France)

Edited by Boris Belinskiy, Kunquan Lan, Xin Lu, Alain Miranville and R. Shivaji  

Email Alert

[Back to Top]